Αποτελέσματα

Για ποιο λόγο είναι χρήσιμο, κατά τη γνώμη μου, να απεικονίζονται σε διαγράμματα τα αποτελέσματα των μαθητών;

Τα διαγράμματα αποτελούν χρήσιμο εργαλείο για τον διδάσκοντα ο οποίος εξάγει συμπεράσματα για το αν αφιερώθηκε ο απαιτούμενος χρόνος στην παρουσίαση της ενότητας, αν τα παιδιά ασχολήθηκαν επαρκώς με δραστηριότητες εμπέδωσης και τελικά για το αν, και σε ποιο βαθμό, εκπληρώθηκαν οι διδακτικοί στόχοι.
Συνεπώς η απεικόνιση αυτή συμβάλλει στην αξιολόγηση του μαθήματος και στην επιλογή διορθωτικών κινήσεων από την πλευρά του διδάσκοντα.

Παράλληλα, ο βαθμός του κάθε μαθητή αξιολογείται από τους γονείς/κηδεμόνες αλλά και τον ίδιο, σε σχέση και με τη συνολική επίδοση του τμήματός του, αφού λαμβάνεται υπόψιν και η δυσκολία της δοκιμασίας αλλά και η επάρκεια της διδασκαλίας.  

Δεν έχει νόημα να χρησιμοποιήσουμε μεμονωμένα διαγράμματα ως δείκτες "δυνατών" και "αδύναμων" τμημάτων αφού ούτε ο χρόνος που διατέθηκε στην παρουσίαση της υπό εξέταση ενότητας αλλά ούτε και τα θέματα είναι πάντοτε τα ίδια.

 

Αρχειοθετημένα αποτελέσματα προηγούμενων ετών


2ο Γυμνάσιο Κορίνθου
Γραπτές εξετάσεις  
Μάιος-Ιούνιος 2012


  
Comments