Δομή έρευνας - Μεταβλητές

                                

Βασικά στοιχεία μιας έρευνας: (θα συζητηθούν αναλυτικά στην τάξη) 

1.     Τίτλος 

2.     Εισαγωγή

3.     Το πρόβλημα 

4.     Η υπόθεση 

5.     Η διερεύνηση της βιβλιογραφίας

6.     Διαδικασία (σχεδίαση της έρευνας, συλλογή στοιχείων, περιορισμοί)

7.     Αποτελέσματα

8.     Συμπεράσματα και επεξηγήσεις

9.     Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα

10.   Βιβλιογραφικές αναφορές                                                     (πηγή: Γεώργιος Κιούσης - γεωπόνος)


Το σημαντικότερο ίσως χαρακτηριστικό της έρευνας είναι η επιλογή των μεταβλητών.

Οι μεταβλητές είναι είτε ποιοτικές οι οποίες δε δίδονται με αριθμούς (π.χ. το φύλο ή το επάγγελμα) είτε ποσοτικές (π.χ. η μέτρηση της ενέργειας που καταναλώνεται ή ο αριθμός των σελίδων ενός βιβλίου). 

Ο πιο σημαντικός χωρισμός όμως είναι σε ανεξάρτητες και εξαρτημένες.
Ανεξάρτητη λέγεται η μεταβλητή που αξιολογούμε ή τροποποιούμε εμείς με σκοπό να δούμε την επίδρασή της στο φαινόμενο.
Εξαρτημένη λέγεται η μεταβλητή την οποία αξιολογούμε για να διαπιστώσουμε αν το φαινόμενο επηρεάστηκε ως αποτέλεσμα του χειρισμού της ανεξάρτητης μεταβλητής.
Έχουμε και τις ελεγχόμενες που διατηρούνται σταθερές στη διαδικασία του πειράματος. 


                  
Στην περίπτωση του πειράματος με το ψωμί:

- ανεξάρτητες μεταβλητές είναι 
        αη θερμοκρασία (περιβάλλον, συντήρηση ψυγείου, κατάψυξη)  και               β. η υγρασία (ανοικτή-κλειστή σακούλα)
- εξαρτημένη μεταβλητή είναι 
         ο αριθμός των ημερών που το ψωμί είναι βρώσιμο

                  Επομένως, εμείς πειραματιζόμαστε μεταβάλλοντας τις δύο ανεξάρτητες μεταβλητές και 
                   εξετάζουμε με ποιο τρόπο επηρεάζεται (αν επηρεάζεται) η εξαρτημένη.


-  Σε ποια φάση της έρευνας πρέπει να παρουσιάζονται οι μεταβλητές;
- ¨Ήδη από τον τίτλο!!! 

Αυτό σημαίνει ότι ο τίτλος που δώσαμε "Διατήρηση ψωμιού" ήταν... αποτυχημένος γιατί δεν ενημέρωνε τον αναγνώστη σχετικά με το είδος της διερεύνησης.

Σκέψου λίγο και διόρθωσε το λάθος.