Νόμοι αερίων


Νόμος του Boyle
Ο όγκος ενός αερίου είναι αντιστρόφως ανάλογος της πίεσης αυτού, σε σταθερή θερμοκρασία.


Για τις μεταβολές πίεσης και θερμοκρασίας αν P1 η αρχική πίεση του αερίου, V1 ο αρχικός όγκος του και σε σταθερή θερμοκρασία προκληθεί μεταβολή της πίεσης και του όγκου του σε P2 και V2, τότε μεταξύ των παραπάνω στοιχείων του αερίου θα ισχύει η μαθηματική σχέση:                          
     ή και ακόμη  


Επομένως ισχύει ότι  P.V = σταθερό και η γραφική παράσταση P=f(V) είναι υπερβολή αφού είναι της μορφής P = σταθερό/V
 Νόμος του Charles

Η πίεση P είναι ανάλογη της απόλυτης θερμοκρασίας T μιας ορισμένης ποσότητας ιδανικού αερίου, υπό την προϋπόθεση ο όγκος να είναι σταθερός (V=σταθ.)

. =σταθερό


Αν ορισμένη ποσότητα ιδανικού αερίου μεταβαίνει ισόχωρα (V=σταθ.) 

από την θερμοδυναμική κατάσταση  

στην κατάσταση  

τότε ισχύει η σχέση:

Επομένως ισχύει ότι  P = σταθερό και η γραφική παράσταση P=f(Τ) είναι ευθεία αφού είναι της μορφής P = σταθερό .Τ