Μονάδες Μέτρησης

Υπάρχουν  

- θεμελιώδη μεγέθη που μετρώνται με, ειδικά για κάθε περίπτωση, όργανα μέτρησης και 

παράγωγα μεγέθη που προκύπτουν όταν τα θεμελιώδη συνδέονται με μαθηματικές σχέσεις

Π.χ.     Φυσικό Μέγεθος:  ταχύτητα

            Σύμβολο: υ (από τη λέξη velocity)

            Μαθηματική σχέση:  υ=x/t  δηλαδή διαιρώ την απόσταση με το χρόνο

            Μονάδα μέτρησης: το m/s (προκύπτει από το μαθηματικό τύπο όπου διαιρώ τα μέτρα με τα δευτερόλεπτα)

 

Όνομα μεγέθους

Σύμβολο μεγέθους

Παράγεται από

Μονάδα μέτρησης

Μάζα

m

είναι θεμελιώδες

1 kg

Μήκος

x, l, s,

είναι θεμελιώδες

1 m

Εμβαδόν

E,  A

E= a . b

1 m2

Όγκος

V

V= a . b . c

1 m3

Πυκνότητα

ρ, d


Χρόνος

t

είναι θεμελιώδες

1 sec

Δύναμη

F

F=m . a (*)

W= m . g    (βάρος σώματος)

1 N

Ταχύτητα

υ

υ  =

1

Πίεση

P

P 

   (υδροστατική)

 

Ενέργεια

Ε

Ε= m.g.h  (βαρυτική δυναμική)

 

 Ε=     (κινητική)                   

1 Joule

‘Έργο

W

W= F . Δx

1 Joule

Ισχύς

P

P=E/t

1 Watt